Home

443/2013. (xi. 27.) korm. rendelet

Nemzeti Jogszabálytá

 1. 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet. a fémkereskedelmi tevékenységről. A Kormány a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)-l) pontjának felhatalmazása, a 34-39. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1.
 2. A Kormány 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelete a fémkereskedelmi tevékenységről A Kormány a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)-l) pontjának felhatalmazása, a 34-39. § tekintetében a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81
 3. 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A fémkereskedelmi tevékenységről 83085 107/2013. (XI. 27.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról 83111 97.
 4. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról 83082: 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet: A fémkereskedelmi tevékenységről 83085: 107/2013. (XI. 27.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66.
 5. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről. 318/2013. (VIII. 28.

(III. 27.) Korm. rendelet módosításáról 7795 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet Egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról 7796 496/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet Játékkaszinó-egységek üzemeltetésére vonatkozó koncesszió (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása A rendelet következőkkel egészül ki: 2/A. § E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott dátumig lehet alkalmazni Korm. rendelet módosításáról 8132 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról 8133 58/2020. (XI. 24.) AM rendelet A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32. 36. § Ez a rendelet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 1. melléklet az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethe

28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi. kedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézke-dések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 3. § (4) bekezdésében meghatározott. Hatály: 2020. XI. 01. - 53/2020. (X. 27.) AM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletszöveg nem minősü A Fémtv., valamint a Korm. rendelet alapján a fentiekben meghatározott tárolási kötelezettség kizárólag az átmeneti időszakban érvényes, azaz 2014. március 01-jéig kell alkalmazni, ezt követően megszűnik, figyelemmel arra, hogy az átmeneti időszakot követően az ún. érzékeny FAJ-jal rendelkező fémkereskedelmi. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. alcíme a következő 9/C. §-sal egészül ki: 9/C. § A védett vásárlási idősáv a Kormány ezzel ellentétes döntéséig felfüggesztésre kerül

443/2013 (XI. 27) Korm rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről. 57/2013 (II.27) Korm rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairó A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása; A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei.

Korm. rendelet A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetésérő üteméről szóló 484/2020(XI. . 10.) Korm. rendelet 27 §-ába. n kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet személyi hatálya i§ A rendelet személyi hatálya kiterjed Balmazújváros Város közigazgatási területén tartózkodó, valamennyi természetes személyre. 2 Korm. rendelet A Magyar Közlöny 2020. évi 282. számában (2020. december 18.) megjelent a Kormány 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről. 1. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jogállása (xi.10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében.

Magyar Közlöny Onlin

 1. (XI. 23.) Korm. rendelet (védett vásárlási idősáv) 2020.11.23 a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról. 513_2020 Kormányrendelet.pdf AKI nyerstej átlagár 2020..
 2. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról. 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 477/2016. (XII. 27.
 3. A Kormány 449/2013. (XI. 28.) Korm. Rendelete a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjérő
 4. A Kormány 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáró
 5. iszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013
 6. t a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015

(XI. 14.) Korm. rendelettel összefüggő Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezésérő 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről; 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól; 452. (XI. 21.) Korm. rendelet az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal 93/1990. (XI. 21.) 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti Adatlap a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez (9., 9/a. sz. függelék)

(XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről; 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokró 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében a digitális munkarendben történő oktatásban résztvevők (tanulók, oktatók) számára - harminc napra - ingyenessé teszik az internet-szolgáltatást úgy, hogy a szolgáltató 2020. december hónapban. 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelete a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl A Kor m ány a te rü let fej lesz tés r õl és a te rü let ren de zés rõ A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés f) pontja szerint kijelölt, a veszélyes folyadéktároló tartályokkal kapcsolatos tevékenység végzésére való alkalmasságot igazoló szervezetek jegyzéke. Elektronikus kérele 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről.

Környezetvédelmi jogszabálygyűjtemény - MUFOS

Korm. rendelet 27.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1.§ (1) A rendelet területi hatálya Körmend város közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya Körmend város területén tartózkodó természetes személyekre terjed ki a 6. életévét be nem töltött gyermekek. Korm. rendelet 12. §(4). Hat lyos: 2015. XI. 1-től. (2)27 (3)28 A Hivatal jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a megvalósított kommunikációs tevékenységükről, a teljesített megrendeléseikről és a megvalósul (XI. 21.) Korm. rendeleta következő 2/A. §-sal egészül ki: E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott dátumig lehet alkalmazni. - szerepel a Magyar Közlönyben 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről1 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42. §-a alapján a Kormány a következőket rendeli el: 1. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) megerósíti a maszkviselésre vonatkozó szabályokat, továbbá a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja és a 27. § a) pontjában felhatalmazást ad — egyebek mellett — a kerületi önkormányzat polgármesterének

Magyar Közlön

Új kormányrendeletek: január végéig meghosszabbított

 1. (XI. 27.) MvM rendelete a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1
 2. t a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelette
 3. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-
 4. Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáró
 5. den hatodik életévé
 6. iszterelnököt jelöli ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek
 7. 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet (hatályos: 2020.11.05 - 2020.11.05) 40/2020. (XI. 4.) ITM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk.

Magyar joganyagok - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet - az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendel 3. § (1) A továbbképzési időszak alatt a továbbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként legalább 50 pontot kötelező szintentartó továbbképzé Tisztelt Utasaink! A Veszprém Megyei Kormányhivatal határozati jóváhagyását követően tájékoztatjuk Önöket, hogy a V-Busz Kft. munkanapokon az alábbi járatsűrítéseket hajtja végre a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 6. § alapján az országos MÁV és VOLÁN menetrendváltáshoz kapcsolódóan szükséges a hangolások és csatlakozások biztosítása mellett. A többlet. 1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. alcím címmel egészül ki: 5/A. Időskorú honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedése

3 Beiktatta: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet 25. § (2). Hatályos: 2015. XI. 27-től. A Hivatal az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget megállapító döntés közlését követően évente közli az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti állami ösztöndíj visszatérítés (2) Környezetvédelmi igazgatási szervként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelõség jár el. (8) A Korm. rendelet a következõ 19/A. §-sal egészül ki: 19/A. § A NeKI a környezetvédelmi igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan vízügyi igazgatási feladatokat is ellát. (9) A Korm. rendelet 22 idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (XI. 16.) Korm. rendelet. 3. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet a kihirdetését követő napon (2018. december 28-án) lép hatályba, az 1-12. § és a 14-16. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

A hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 27 328-cal 2 681 256-ra emelkedett. Az új esetek 18,9 százaléka tünetmentes üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV- (XI. 28.) Korm. rendelet 5. §(1). Hat lyos: 2013. XI. 29-től. Általános szabályok 3. § (1)5 A Rendőrség a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére történő 27 Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ köteles a megkeresésnek a). (XI. 21.) Korm. rendelet. az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek.

332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet Hatály: 2017.XII. 11-től 1 332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI Korm. rendelet A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22. Csongrád Városi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1. A Kormány 576/2020. (XII. 11.) Korm. rendelete a védett vásárlási idősáv felfüggesztéséről. A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1.

Hatály: 2019.VIII.17. - 2019.VIII.31. 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményérő 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a felel ős játékszervezés részletes szabályairól A Kormány a szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a) , b) , d) , e) és g) pontjában, az 5-10. § és 19-21. § tekintetében a szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi XXXIV (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól. A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. § (1) bekezdésének 2-3., 5., 7-15., 18. és 20. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - a 47. § (3) és (5) bekezdéseinek. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint Végezhető tevékenység Végzettség, szakképzettség, szakképesítés Gyak. idő (év) 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésben meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során legfeljebb fázisonként 100 A.

(IX. 4.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint nemzeti park igazgatóságok, továbbá a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség feladat- és hatásköréről szóló 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2002. (III. 7.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör. A hagyományos növényi gyógyszerek engedélyezése új kategóriaként került az engedélyezési eljárások körébe 2005 végén az 52/2005 (XI. 18.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) hatálybalépésével. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról, 20/1998. (IV. 17) IKIM rendelet a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési. 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról - Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, amit a tömegközlekedés során is alkalmazni kell

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi ..

Ht. hatályos végrehajtási rendeletei Szám (időrendben) Cím Módosítások (beépülnek, de az átmeneti szabályok lényegesek lehetnek) 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezése (VIII. 27.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

A 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról ; Az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról (XI. 3.) EüM rendelet módosítása 16. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek. Korm. rendelet a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról 61/2016. (IX (XII.27.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 312_2012. (XI.8.) Korm. rendelet építésügyi hatósági eljárásokról. 215-1996. (XII.23.) Korm. rendelet a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról. 176_2008. (VI.30.) Korm. Korm. rendeletek. 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 220/2004.(VII.21.)Korm.rend. a felszíni vizek minősége védelmének.

Video: Vonatkozó jogszabályok NHKV Zrt

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

 1. (XI.13.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosítására 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet 2019. június 28. napjától több ponton módosította a szálláshely-/C / 4 . (X.28.) Korm. rendelet 1. számú melléklet alapján) c) Az építményadó éves mértékének módosítása: A Rendelet 7. § (2) bekezdése — az.
 2. Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
 3. őségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről Hatályos: 2020.01.01 - A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatró
 4. Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.) 13. 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 14. 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáró
 5. t a működési engedélyezési eljárásról (tovább) 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól (tovább) 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.

NAV - 3 napos tárolá

 1. 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 3/2002. (VI. 20.
 2. Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 65/2013
 3. Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete. Dunakeszi Város 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról. Hatályos:2015-11-27 - 2015-12-0
 4. Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről 33/2007
 5. 106/1998. (V. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket, felsőfokú tanulmányokat tanúsító bizonyítványok és oklevelek/fokozatok elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetésérő
 6. dent megtudhatsz a jelenlegi törvényekről, rendeletekről, ismerd meg a legújabb törvényeket, rendeleketek
 7. 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáró

210/2020.(XI.27.) sz. Polgármesteri Határozat Dél- Kom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzódés módosítása Sellye Város t)nkormányzatának Polgármestereként — a veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel — a katasztrófavédelemról és Magyar joganyagok - 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet - a Széchenyi Piheno˝ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól információcserével az elektronikus utalványoknak a rendszerben nyilvántartott rendelkezésre álló összege elleno˝rizheto˝, c)1 1 Megállapította: 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában felhatalmazást adott a 10000 fónél nagyobb lakónépességú települések polgármestereinek, hogy rendeletben határozzák meg a települések belterületén azokat a közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol a 484/2020. (XI. 10.) Korm 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről; 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre -, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében.

Megjelent az idősek vásárlási sávjának felfüggesztéséről

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet Közúti vizsgáztatási szakterület 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról, 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Oroszországban már több mint 150 ezer embert oltottak be Szputnyik V vakcinával, jelentette ki a Rossszija 24 hírtelevíziónak Alekszandr Gincburg, a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz oltóanyagot kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Berettyóújfalu. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A Kormány agrárkár-megállapító szervként a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatóságát jelöli ki. 3. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti. Orbán Viktor s. k.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011.évi bérprogram december/5-ös verziója már biztosítja 11M30 igazolás, valamint a kifizetők által önálló tevékenység alapján elszámolt személyi jövedelemadó és különadó bevallásához szükséges igazolás bérprogramból történő nyomtathatóságát is. Ezt a funkciót az Adatszolgáltatások/APEH felé/11M30 menüpontban az adatok. Korm. rendelet-, illetve az ugyanekkor kiadott gazdasági intézkedéseket (szektorális közteherkedvezmények, bérpótlás a turizmusban, egészségügyi dolgozók ingyenes utazása) tartalmazó külön rendeletek pedig meghosszabbítás nélkül november 27-én vesztették volna hatályukat az Alaptörvény erejénél fogva (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról. 23/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

Magyar Szabványügyi Testület - MSZ

(VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiér 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a fels ıoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a fels ıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: fels ıoktatási törvény) 153. § (1) bekezdésének 2-3., 5., 7-15., 18. és 20. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - a 47. § (3) és (5) bekezdéseine

442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet - Adózóna.h

Korm. rendelet 2. § a). (2) A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter öt napon belül bírálja el. (3) Amennyiben a vízum megsemmisítése vagy visszavonása tárgyában hozott döntés ellen Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése. (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint) Az vonatkozó adatok törlési ideje az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet-szolgáltatás megszűnését követő 8 év Ezen rész előírásai a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. § 27. pontja szerinti szennyvíztisztító telep, illetőleg a 2000 LE-nél kisebb szennyvízelvezetési agglomerációk esetén a természetközeli szennyvíztisztítás6, a kis szennyvíztisztító telepen végzett, illetve egyedi szennyvíztisztít Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről X 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szoláltatásról. X - 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefügg (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények 01898-0002 Miniszterelnökség Markó utcai épülete, Bp. V. ker. Markó utca 9. Sándor-palota épülete Bp. I. ker. Szent György tér 1. 2/27/2014 3:58:39 PM.

445/2013. (XI.28.) Korm. rendelet

Magyar joganyagok - 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet - egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 1

 • Szobanövények képek.
 • Akrobatika pécs.
 • Sós mogyoró fagyi.
 • Fakivágás dabas.
 • Szirák cigány.
 • Középkori romantikus regények.
 • Ivanhoe tartalom.
 • Biorezonanciás testelemző készülék eladó.
 • Dráma filmek 2015.
 • Daisy Ridley.
 • Gyors józanodás.
 • Valentina poudré.
 • Nikon d7200 jófogás.
 • Láthatatlan fogszabályozás győr.
 • Szőrnövekedés gátló krém.
 • Wunderbaum fakupakos.
 • Sztepp tánc cipő.
 • Házi praktikák fogyásra.
 • Borderlands 2 magyarítás.
 • Volkswagen touran dizel.
 • Detroit: Become Human North.
 • Erdősültség magyarországon.
 • Dzsungel könyve 2 teljes film videa.
 • Alpaka szállás.
 • Hogyan kell szabásmintát készíteni.
 • Diggy's Adventure rejtély Express.
 • Rain desktop download.
 • Könnymirigy latinul.
 • Fotocellás ajtó javítás győr.
 • Kravátli kötése.
 • Dareh gyomaendrőd.
 • Japán étkezési szokások.
 • Vezeték nélküli mikrofon ár.
 • Inda minta sablon.
 • Ritmusgyakorlatok tapssal.
 • Tv most online.
 • 2015 usd árfolyam.
 • Ford history.
 • Táska alapanyagok.
 • Orosz raketak.
 • Tommy ramone.